Forretningsbetingelser 
  
ESP1_Webhoteller
Forretningsbetingelser. Kom på nettet - sikkert, let og til en fornuftig pris!
Vi har beskæftiget os med Internet siden 1997, hvor vi var med til at etablere og udvikle WEBBY Internet, der ud over hosting og webdesign driver lokale søgemaskiner i flere Nordsjællandske byer. Vi kan tilbyde en bred vifte af Internetprodukter til fornuftige priser. Men inden du afgiver din bestilling beder vi dig om at gennemlæse nedenstående forretningsbetingelser! 
   
Forretningsbetingelser:WebHoteller & WebPublisher l Brug af Mail server l WEBBY Links & Bannerannoncer l Ansvar l
Sideline blue

1.1 Abonnementsbetingelser for  Webhoteller og CMS WebPublisher:

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos dyrbye.com & WEBBY Internet

Abonnementer forud faktureres halvårligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. brev) med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter dyrbye.com & WEBBY Internet fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 6. måned til en ny abonnementsperiode.

Ønsker dyrbye.com & WEBBY Internet at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel.

Ved brud på forretningsbetingelserne kan dyrbye.com & WEBBY Internet uden varsel opsige og lukke et abonnement. Ønsker dyrbye.com & WEBBY Internet at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af dyrbye.com & WEBBY Internet. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. 
dyrbye.com & WEBBY Internet er i en hvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
 
Det påhviler kunden selv at holde dyrbye.com & WEBBY Internet løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.
 
1.2 Diskplads & Trafik:

Hensigten med dyrbye.com & WEBBY Internet webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

dyrbye.com & WEBBY Internet Internet tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på dyrbye.com & WEBBY Internet webservere. dyrbye.com & WEBBY Internet er altid suveræne i definitionen af begrebet "kontroversielt materiale".

Hos dyrbye.com & WEBBY Internet er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra dyrbye.com & WEBBY Internets server.

Sideline blue

1.3 Brug af Mail server:
  
Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m.

Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. dyrbye.com & WEBBY Internet  kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter dyrbye.com & WEBBY Internet  måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg.

Ethvert abonnement med adgang til dyrbye.com & WEBBY Internet mailservice er underlagt gældende regler ang. SPAM.

Sideline blue

2.1. Abonnementer – WEBBY Links og bannerannoncer: 

1. Alle links og 12 måneders bannerreklamer på WEBBY tegnes som abonnement og er gældende for et år ad gangen
2. Alle abonnementer betales forud for et år ad gangen, og forlænges ved en periodes ophør Kun efter aftale.
3. Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.
4 Ved manglende betaling eller anden form for misligholdelse af en aftale forbeholder WEBBY Internet sig ret til uden  forudgående varsel 
    at standse et abonnement og fjerne de pågældende links og bannerannoncer
6. Opsigelsen medfører ikke bortfald af betalingen.

Sideline blue

3.1 Ansvar:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på dyrbye.com & WEBBY Internets servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

dyrbye.com & WEBBY Internets fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos dyrbye.com & WEBBY Internets.

3.2 Ansvar & Drift:

dyrbye.com & WEBBY er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden, CMS system eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af hjemmeside, CMS system eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om dyrbye.com & WEBBY Internet har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om dyrbye.com & WEBBY kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

dyrbye.com & WEBBY er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om dyrbye.com & WEBBY er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af A/S ScanNet´s funktioner.

dyrbye.com & WEBBY tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. dyrbye.com & WEBBY er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Ændring af forretningsbetingelser:

dyrbye.com & WEBBY Internets forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på dyrbye.com & WEBBY Internets hjemmeside.

Sideline blue